Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a WEB oldalon kezelt adatokkal kapcsolatosan 1. A vonatkozó jogszabályok • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról . Az adatvédelem célja, hogy a személyes adat szolgáltatása, igénybevétele során a természetes személyek magánszférája ne sérüljön, az adatkezelő a törvényi rendelkezéseket maximálisan tiszteletben tartsa. 2. Az adatkezeléssel és az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak meghatározása, melyek a WEB helyen a kapcsolatban előfordulhatnak - érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; - személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, - adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is; - hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; - adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; - adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, - adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; - nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; - adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; - harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval 3. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó alapelvek - személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető; - az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának; - csak olyan személyes adat kezelhető, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas; - a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető; - az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie; - az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét; - az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani; - személyes- és különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény közérdekből elrendeli. - az Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli, kivéve ha a vonatkozó jogszabály azt másképp rendeli. 4.Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó szabályok Az adatok kezelője (Adatkezelő) aki, partnereivel kötött szerződésben, megállapodásban jelölt képviselőjének adatait (név és elérhetőség) vonatkozó törvényi előírásokban maghatározott módon történő elszámolásához és kapcsolódó bevallások elkészítéséhez veszi igénybe és használja és/vagy továbbítja a vonatkozó szolgáltatási szerződése szerint a szolgáltató Közös Adatkezelő-feldolgozónak. Az adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő szabályzatában meghatározott módon és alapelvek figyelembe vételével történik. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó fentiek szerinti kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályozás az általános szerződési feltételek részét képezi, így a felhasználók a regisztrációval és az általános szerződési feltételek elfogadásával nyilatkoznak arról, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadják. a, Az adatok felvétele Az adatok felvétele az Adatkérő adatlap kitöltésével történik. Az Adatkérő adatlapon az érintett nyilatkozik arról, hogy az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jelen szabályzatba foglalt tájékoztatást megismerte, és valamennyi megadott adatának nyilvántartásához, kezeléséhez, feldolgozásához önkéntesen, határozottan hozzájárul. Az Adatkérő adatlap kitöltése és hozzájárulás megadása önkéntes, és az adatok addig maradnak a rendszerben, amíg azok törlését az Érintett nem kezdeményezi az adatkezelőnél, vagy a vonatkozó törvény elő nem írja vagy a szerződésük lejártának napjáig. A munkaügyi és bérelszámoláshoz az Adatvédelmi szabályzatban szereplő bizonyos személyes adatok megadása szükséges, azonban ezen adatokat is kizárólag önkéntesen, szabad akaratából adja meg az Érintett. b, Az adatok nyilvántartása Az adatkezelőnek jogszabályban előírt kötelezettsége nyilvántartást vezetni az Érintett adatairól, melyekről a fentiek szerint az Érintett hozzájáruló nyilatkozatot tett. c, Az adatok kezelése és védelme Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, az érintettek magánszférájának védelméről, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok feldolgozása és használata során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; b) az adatfeldolgozó rendszer jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe; Külső jogosulatlan támadásokért az adatkezelő és a feldolgozó nem vállal felelősséget, kivéve ha azok az adatkezelő/feldolgozó mulasztásával illetve szándékos magatartásával összefüggnek. 5, Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul Adatkezelő által üzemeltetett [domain cím] weboldalon Az Adatkezelő az általa üzemletetett [domain cím] weboldalon („Weboldal”) a következő adatkezeléseket valósítja meg: [Felsorolni szükséges, hogy az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás esetén milyen személyes adatok kezelésére kerül sor, pl. szerződő fél neve, címe, egyéb elérhetőségi adatai, stb.] Regisztrációs aloldal A Weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) regisztrációja szükséges. A regisztrációs űrlap kitöltése során a következő adatok megadása szükséges: [Felsorolni szükséges, hogy a regisztrációs felületen mely adatok megadása szükséges] 5. Az érintettek jogai és érvényesítésük Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

Folytatás
Az Ön kosara üres

( bővített keresés)
Szerzők

Magunkról:

A Szkítia Győr Nemzeti Könyvesbolt a belvárosában található (9022 Győr, Pálffy utca 9.) Polcainkon megtalálhatóak a magyar nemzet őstörténetével, történelmével, hagyományával, népzenéjével, stb. foglalkozó kiadványok, könyvek és cd-lemezek.

Büszkék vagyunk rá, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a magyar nemzet hagyománykincsének megőrzéséhez, életben maradásához. Valljuk, hogy csak ebből a kimeríthetetlen kincsestárból merítve és építkezve tud újjászületni a magyarság. A sokféle könyv és zenei CD mellett nemzeti ruházat forgalmazásával is foglalkozunk, a Warrior - Magyar Harcos termékek széles választéka - póló, ingpóló, pulóver, kabát, sapka - megtalálható polcainkon. Természetesen mi a boltunkban személyesen történő "böngészés" hívei vagyunk, de a "világhálóról" történő megrendeléseket is szívesen teljesítjük. A Szkítia Győr Nemzeti Könyvesbolt várja Önöket személyesen Győr belvárosában, vagy a világhálón!

Hazafias üdvözlettel:

Jobbágyi Zsolt

(tulajdonos)

Nyitvatartás:

hétfő - péntek
9.30 - 17.30 óráig
szombat
9.00 - 13 óráig
vasárnap
Zárva

Képek boltunkról

          

 

Elérhetőség

9022 Győr,
Pálffy utca 9.

Tel.: +36 20/319 8250
E-mail: szkitiagyor@gmail.com